Za zlatan nakit (proizveden od legure zlata 585/1000) koji se prodaje u zlatarama se može reći da je kvalitetan,
ukoliko zadovoljava sledeće karakteristike:

1. Da sadrži tačnu količinu zlata u leguri u iznosu od 58,5%;

2. Da lem bude sa tačnom količinom zlata u količini od 58,5%;

3. Da delovi nakita budu zalemljeni bez šupljikavosti u lemu i da dva dela budu spojena po celom obimu;

4. Da proizvod bude termički obrađen na sitnozrnu strukturu po celoj zapremini;

5. Da nema zaostalih napona ili pukotina u proizvodu;

6. Da dimenziono bude tačno urađen po crtežu;

7. Da bude besprekorno očišćen i opran od svih mogućih zaostalih nečistoća;

8. Da površinska obrada bude besprekorna, u obliku visokog sjaja ili drugog oblika obrade.

Da bi se sve ovo moglo postići potrebno je dobro poznavanje procesa proizvodnje, kao i velika disciplina svih učesnika u proizvodnom procesu.
U daljem tekstu možete pročitati opširnije o kvalitetu šupljeg nakita od legure zlata 585.

Legura zlata oznake 585/1000, koja se najčešće koristi za proizvodnju nakita u Republici Srbiji predstavlja leguru sastava: 58,5% Au i 41,5% drugih legirajućih elemenata (Ag, Cu, Zn, Ni, itd.) saglasno željenim mehaničkim osobinama i vizuelnom kvalitetu nakita. Koristi se i za proizvodnju šupljeg nakita, a sve u zavisnosti od odnosa legirajućih elemenata, kao i termomehaničkog režima, radi postizanja odgovarajuće plastičnosti legure. Šuplji nakit predstavlja nakit od legure 585/1000, oblika istog ili sličnog kao nakit od punog metala. Proizvodi se od dva ili više dela dobijena plastičnom deformacijom metala, najčešće dubokim izvlačenjem ili presovanjem, koja se međusobno spajaju zlatnom legurom za lemljenje, iste boje i finoće, kao i osnovna legura 585. Nakon toga finalno se obrađuje do visokog sjaja, ili nekog drugog oblika površinske obrade. U raspravi se neće govoriti o šupljim lančastim proizvodima, koji takođe spadaju u šuplji nakit, ali je drugačija proizvodnja.

Kvalitetan nakit mora biti tako urađen da zadovolji sledeđe parametre:

– Tehnološko – metalurški zadovoljavajuća legura osnovnog metala i lema;

– Tehnički ispravan proizvod;

– Estetski korektan oblik i izgled;

– Ekološki bezbedan proizvod.

Sa aspekta kupca, šuplji nakit treba da izgleda što krupnije, a da je u isto vreme što lakši, a samim tim i što jeftiniji.

Tehnološko-metalurška kontrola kvaliteta

Tehnološko – metaluršku kontrolu kvaliteta proizvoda vrši država, shodno Zakonu o kontroli predmeta od dragocenih metala. Da bi jedan proizvod bio ispravan mora da bude proizveden od legure zlata sa tačno 58,5% zlata, a ostatak od 41,5% drugi metali, sa kojima može da se legira zlato, da bi dobilo odgovarajuću boju i čvrstoću. Lim treba da bude ispravno obrađen, da ne bi došlo do kidanja lima, prilikom dubokog izvlačenja ili drugog oblika presovanja.

Drugo, takođe jako važno, radi tehnološke ispravnosti proizvoda šupljeg zlatnog nakita, predstavja kvalitet zlatnog lema. Zlatni lem mora da ima finoću 585/1000, tj. tačno 58,5 zlata, a ostatak legirajućih elemenata. Pri tome, lem mora da ima nižu tačku topljenja, od tačke topljenja osnovnog metala, inače ne bi bio lem.

Boja lema treba da bude identična sa bojom osnovnog metala, u protivnom na mestima lemljenja dolazi do pojave očigledne razlike u boji osnovnog metala i boje lema. U tom slučaju, trebalo bi izvršiti dodatno nanošenje uniformne prevlake, najčešće galvanskim putem, tj. pozlatu što dodatno poskupljuje proizvod.

Posle lemljenja potrebno je izvršiti adekvatnu termičku obradu proizvoda, da bi se dobila sitnozrna struktura, a izbegla struktura livenja, kao i struktura krupnog zrna, nastala prilikom le-mljenja. Ovaj deo obrade je jako važan, i radi uklanjanja zaostalih napona u proizvodu, da ne bi došlo do naknadnog oštećenja proizvoda, npr. do pojave prskotina na proizvodu,usled zaostalih napona i neželjenih strukturnih promena, kao na slikama 1 i 2.

Tehnička kontrola kvaliteta

Tehnička kontrola kvaliteta proizvoda obavlja se u samoj fabrici ili radionici za proizvodnju nakita i obuhvata tehničku i dimenzionu ispravnost samog proizvoda. Ovaj posao obavlja služba za tehničku kontrolu kvaliteta.

Kao i svaki mašinski elemenat koji se proizvodi od metala, tako i proizvod od plemenitih metala i legura treba da ima tehnički crtež, kao i ostalu prateću tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će se kontrolisati mere u toku procesa proizvodnje. Najvažnije je da se održe spoljašnje mere, čime bi bio zadovoljen uslov oblika i veličine proizvoda, tj. zadovoljen zahtev dizajnera. Kontrola predviđenih sklopova je veoma važna, obzirom da za sklopove postoje dva uslova:

a) Pokretljivost sklopova, u zlatarstvu je veoma važna, jer je potrebno da nakit stoji pravilno, tj. da ,,nakit pada” i da ne dolazi do uvrtanja prilikom nošenja nakita;

b) Spojevi ne smeju da se vide, ukoliko dizajner nije drugačije zamislio, a Zakon ne dozvoljava da dođe do mogućnosti razdvajanja veze, da ne bi došlo do zloupotrebe žigosanih proizvoda.

Sve ovakve greške mogu se izbeći ukoliko proizvod bude mašinski – tehnički ispravno izrađen. Potrebna oprema za ovu vrstu merenja dimenzione tačnosti je standardna kao: kljunasto merilo, mikrometarski zavrtanj, precizne vage, čepovi za otvore (,,ide – ne ide”), itd.

Od svih navedenih zahteva samo je sastav legure (ovde je to kvalitet 585/1000) definisan standardom. Ostali zahtevi su manje – više stvar ,,imidža” pojedinog proizvođača.

Estetski korektan proizvod

Izgled proizvoda, mora u potpunosti da zadovolji izgledom onome što je umetnik – dizajner nakita, zamislio i nacrtao. Dizajner treba, u saradnji sa tehnolozima i metalurzima, da predvidi proizvodnju nakita koji će da ima sledeće osobine:

a) Da postoji tehničko – tehnološka mogućnost proizvodnje takvog proizvoda;

b) Da prati razvoj dizajna nakita, i da oblik i dizajn uskladi ciljnoj grupi potrošača nakita;

c) Da u saradnji sa tehničkim osobljem predvidi obradu proizvoda na savremenoj opremi da bi firma bila konkurentna na tržištu;

d) Da površinska obrada bude besprekorna, visoki sjaj, ili drugi oblik obrade;

e) Da poznaje mogućnosti primene legure 585/1000, za proizvodnju nakita.

Ekološki bezbedan proizvod

Da bi se za jedan proizvod nakita, proizveden od legure zlata 585/1000, reklo da je ekološki bezbedan treba da poseduje sledeće osobine:

a) Da ne izaziva trovanje korisnika;

b) Da ne izaziva alergiju korisnika.

Da bi se ovo izbeglo najvažnije je da komadi, tj. nakit, posle proizvodnje budu dobro isprani neutralnim sredstvom, obzirom da se u proizvodnji koristi puno kiseline za čišćenje proizvoda, kao i rastvori kiselina, baza i soli prilikom lemljenja. Korišćenje ultrazvučnog kupatila sa rastvorom neutralnog sredstva za pranje, pokazalo se kao veoma dobar postupak. Pojedini legirajući elementi kod nekih korisnika mogu da izazovu alergije, ali o ovim i ovakvim problemima potrebna je kompleksnija rasprava zajedno sa zdravstvenim radnicima.